Evropská komise, velmi často nazývaná pouze Komise, je výkonnou složkou moci EU, jejímiž hlavními úkoly je navrhování právních předpisů a jejich uvádění do praxe, plnění rozpočtu, dohled nad dodržováním unijních smluv a zastupování Unie na mezinárodní scéně. Komise je nezávislým orgánem, jehož povinností je hájit zájmy Unie jako celku. Sídlo Evropské komise se nachází v moderní budově Berlaymont v Bruselu.
Členové
Členy Komise (komisaře) nominují jednotlivé členské státy, jejího předsedu Evropská rada. Počet komisařů (včetně předsedy) odpovídá počtu členských států, za každý stát je nominován jeden kandidát. Předsedu a poté i jednotlivé kandidáty na komisaře schvaluje Evropský parlament, jemuž je Komise politicky odpovědná, a který jí tak může kdykoli během jejího pětiletého funkčního období vyslovit nedůvěru a odvolat ji. Komise má několik místopředsedů, jedním z nich je i vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je tak členem Komise, ale zároveň předsedá Radě pro zahraniční vztahy.
Generální ředitelství
Každý z komisařů je odpovědný za svůj obor a spolupracuje s alespoň jedním Generálním ředitelstvím. Generální ředitelství jsou odborné úřady, z nichž každý má na starosti jednu z oblastí, do kterých zasahují unijní politiky (např. energie, životní prostředí, daně a cla, výzkum). Ředitelství zaměstnávají úředníky, překladatele, tlumočníky, ale též odborníky, kteří zajišťují odborné posudky a analýzy legislativních návrhů, které se Komise chystá předložit. Jedním z ředitelství je i Generální sekretariát Evropské komise, zajišťující každodenní chod Komise, její komunikaci s veřejností a také kontrolu uplatňování evropských právních předpisů.
Úloha
Legislativa
K plnění své legislativní funkce disponuje Komise tzv. právem iniciativy, tedy právem být majoritním předkladatelem evropských legislativních návrhů. Tyto návrhy mají chránit zájmy Unie a jejích občanů, nikoli členských států či výrobních odvětví. Každý návrh Komise konzultuje s jejími poradními institucemi – Evropským hospodářským a sociálním výborem (zástupci zaměstnavatelů a odborů) a Výborem regionů (zástupci regionálních orgánů). Návrh je předložen pouze tehdy, pokud není možné daný problém řešit účinněji na nižší (vnitrostátní či regionální) úrovni – tím je uplatňován princip subsidiarity. Po konzultacích a úpravách je návrh předložen k prvnímu čtení v Evropském parlamentu a v Radě.
Rozpočet
Evropská komise je také odpovědná za plnění a dodržování ročního rozpočtu Evropské unie. Na její nakládání s rozpočtem dohlíží Evropský účetní dvůr, nezávislý auditní orgán EU. Na základě jeho zprávy uděluje Parlament Komisi tzv. absolutorium – schválení toho, jak s rozpočtem Komise naložila v předchozím rozpočtovém roce.
Kontrola dodržování práva
Úkolem Komise je také kontrolovat dodržování primárního práva i právních aktů Unie – vystupuje jako tzv. strážkyně smluv. Spolu se Soudním dvorem EU je zodpovědná za uplatňování práva ve všech členských státech. Zjistí-li Komise pochybení, zašle vládě dotčeného státu dopis, v němž žádá nápravu. Pokud není v dané lhůtě zjednána, je případ předán Soudnímu dvoru, který stanoví sankci.
Reprezentace
Evropská komise je v čele s jejím předsedou důležitým mluvčím Unie na mezinárodní scéně. Vedoucí úlohu má Komise zejména v oblastech obchodní politiky (např. jednotné vystupování členských států Unie na ekonomických fórech) a humanitární pomoci. Zahraniční věci a bezpečnostní politika je ponechána v pravomoci Rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
Všechny informace jsou poskytovány v dobré víře a s maximální možnou přesností. Za případné nepřesnosti se redakce omlouvá. V případě zjištění chyby nás, prosím, kontaktujte pomocí formuláře v rubrice O nás.
Všechna práva vyhrazena
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one